Wij begeleiden & ontzorgen u het gehele traject!
 
Geheel gratis & geen intrekkingskosten
 
Gratis off-market of openbare vermelding

Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Vastgoedplaats.nl. Hier leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Ook leest u in deze privacyverklaring wat uw rechten daarbij zijn en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

De privacyverklaring kan op elk moment geactualiseerd worden. Onderaan deze pagina vindt u de datum van de laatste aanpassing. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van de laatste actualisatie.

Wie zijn wij?
Vastgoedplaats is de handelsnaam van Vastgoedplaats B.V.

Vastgoedplaats.nl is in geschreven bij de KVK als Vastgoedplaats B.V. in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 81881029

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u of een ander deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:
- uw naam;
- uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer);
- logboekgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website; www.vastgoedplaats.nl, zoals browsergegevens, IP-adres, en websitebezoekgegevens;
- overige persoonsgegevens die door u actief aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door in e-mail correspondentie, websiteformulieren en telefonisch contact.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens van u. Het kan zeker voorkomen dat ons toch bijzondere persoonsgegevens worden toegezonden. In dat geval zullen wij die gegevens verwijderen en niet verder verwerken, tenzij de wet ons anders verplicht.

Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij verwerken ontvangen wij van u zelf. Ook ontvangen wij die van onze opdrachtgevers.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen aanbieden en uit te voeren: de bemiddeling bij de verkoop van vastgoed en ander onroerend goed waarvan u de eigenaar bent of waarin u als mogelijke koper interesse heeft, of waarbij u de contactpersoon/bemiddelaar bent van de eigenaar of koper.

Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens om:
- de overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren;
- contact met u te kunnen onderhouden;
- u in contact te brengen met verkopers en (mogelijke) kopers van onroerend goed;
- u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen
- onze website goed te kunnen (blijven) laten functioneren en te verbeteren.

De grondslagen voor deze verwerkingen zijn:
- uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze toestemming geeft u bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of het achterlaten van uw gegevens middels de website formulieren, email of contact.
- de met u gesloten overeenkomst voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn om daaraan uitvoering te geven;
- de wet voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn om aan onze wettelijke verplichtingen uitvoering te geven (zoals de regels met betrekking tot onze boekhouding);
- ons gerechtvaardigd belang voor verwerkingen die noodzakelijk zijn om dat belang te behartigen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het kunnen blijven aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Vastgoedplaats maakt geen gebruik geautomatiseerde verwerkingen voor besluiten over zaken die rechtsgevolgen voor u hebben of op een andere manier aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens delen wij met de verkopers en (mogelijke) kopers van de beleggingspanden en hun contactpersonen. Als er een koop tot stand is gebracht delen wij uw persoonsgegevens als dat nodig is ook met andere partijen die bij de uitvoering daarvan betrokken zijn zoals bijvoorbeeld de notaris.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derde partijen voor het aan u aanbieden van diensten en producten van die partijen.

Met partijen die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die passende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacyrechten.

Geven wij uw persoonsgegevens door aan partijen buiten Europa?
Wij zijn niet van plan om uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht dat veranderen, dan zullen wij u hierover informeren in deze privacyverklaring. Als wij gegevens doorgeven aan partijen buiten de EER, dan zullen wij dat alleen doen als er passende waarborgen zijn voor de bescherming van uw privacyrechten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij die verwerken.

- persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening bewaren wij in elk geval zolang die dienstverlening voortduurt en nog gedurende een periode van vijf jaar daarna;
- persoonsgegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief, bewaren wij zolang u daarvoor bent ingeschreven;
- persoonsgegevens die wij volgens de wet moeten bewaren, zoals bijvoorbeeld voor onze administratie, bewaren wij zolang de wet dat voorschrijft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens langer bewaren als dat naar ons redelijk oordeel nodig is om ons te verweren in een juridisch geschil of als wij zo een mogelijk geschil voorzien.

Welke rechten heb ik en hoe maak ik daarvan gebruik?
De privacywetgeving kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

- de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen;
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de verwerking te laten beperken;
- de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een door u te noemen organisatie te laten toezenden in een computerbestand;
- de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.

Voor de uitoefening van deze rechten of vragen daarover kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring onder het kopje ‘Wie zijn wij?’.

Verder heeft u steeds het recht om over de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken?
Voor het uitvoeren van onze opdrachten, is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken. In een aantal gevallen verplicht de wet ons ook daartoe. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij geen opdrachten voor u uitvoeren.

Dit betekent overigens niet dat wij in dat geval voor de uitvoering van opdrachten van anderen soms wel uw persoonsgegevens zullen (moeten) verwerken. Dat zullen wij dan uiteraard alleen doen in overeenstemming met de privacywetgeving.

Maken wij gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?
Op onze website maken wij gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De gegevens uit dat bestand worden bij een volgend bezoek weer teruggestuurd.

Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dat doel gebruikt. Het gaat hier om de volgende cookies die door ons worden geplaatst:

Op onze website zijn ook knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen aanbevelen (liken) en delen op sociale netwerken, namelijk Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en Instagram. Deze knoppen plaatsen cookies van die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaringen van deze sociale netwerken om te weten hoe zijn met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Houdt u er daarbij rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Tevens kan Google de verkregen analytics informatie gebruiken voor andere Google diensten.