Wij begeleiden & ontzorgen u het gehele traject!
 
Geheel gratis & geen intrekkingskosten
 
Gratis off-market of openbare vermelding

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht tot dienstverlening, iedere offerte, overeenkomst of uitvoering of levering van diensten door Vastgoedplaats.

2. Wat betekenen bepaalde begrippen?

- Aanbieder: de eigenaar of degene die namens de eigenaar de informatie aan Vastgoedplaats verstrekt en daarmee adverteert en het contact met potentiële kopers of huurders heeft.

- Opdrachtgever: degene die de opdracht aan Vastgoedplaats verstrekt, dit kan een opdracht tot bemiddeling zijn. De opdrachtgever kan zowel koper/huurder zijn als de verkoper/verhuurder van onroerend goed.

- Vastgoedplaats; Vastgoedplaats B.V. is ingeschreven bij de KVK onder nummer 81881029 heeft als activiteiten het exploiteren van een website waarop verkopers of verhuurders van onroerend goed gratis kunnen adverteren.

3. De website

3.1 De aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

3.2 Vastgoedplaats wijst algemene of specifieke voorwaarden van aanbieders en/of opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3.3 Vastgoedplaats behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging kan zonder voorafgaande bekendmaking plaatsvinden door publicatie op de website. De wijziging(en) treden vijf werkdagen na publicatie op de website Vastgoedplaats in. Het is aan u, de gebruiker / opdrachtgever om de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Welke rechten en plichten hebt u?

4.1 U geeft Vastgoedplaats alle informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren.

4.2 U mag geen activiteiten ontplooien die Vastgoedplaats bij het vervullen van de opdracht kunnen verhinderen. U mag bijvoorbeeld bij een opdracht tot bemiddeling geen gebruik maken van een andere bemiddelaar.

4.3 U stelt Vastgoedplaats in staat zijn verplichtingen op grond van de wet te vervullen.

5. Welke werkzaamheden voert Vastgoedplaats uit?

5.1 Vastgoedplaats is in de eerste plaats een internetonderneming. In deze hoedanigheid beheert Vastgoedplaats de website en zorgt ervoor dat aanbieders van onroerend goed, het onroerend goed gratis kunnen adverteren op de website. Vastgoedplaats zorgt ervoor de aanbieders een advertentie kunnen plaatsen en dat geïnteresseerden de advertentie kunnen inzien.

5.2 Op aanvraag van een aanbieder van onroerend goed kan Vastgoedplaats een actieve rol spelen in het verkopen of verhuren van onroerende goed. In dat geval zullen nadere afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

5.3 Op aanvraag van een koper van onroerend goed kan Vastgoedplaats een actieve rol spelen in de aankoop van onroerend goed. In dat geval zullen nadere afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

5.4 Indien sprake is van een opdracht tot bemiddeling, omvat de opdracht altijd de volgende werkzaamheden:

a. Het beoordelen van de waarde van de onroerende zaak;

b. Het geven van advies over (het voeren van) de onderhandelingen;

c. Het voeren van de onderhandelingen.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen omvat de opdracht tot bemiddeling daarnaast ten minste de volgende werkzaamheden:

 

a. Het uitvoeren van de benodigde promotionele activiteiten en het verzorgen van het benodigde promotiemateriaal;

b. Informatie verzamelen en opvragen over juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten betreffende de onroerende zaak en hierover zo nodig informeren;

c. Het helpen bij het verkrijgen van een energielabel of energieprestatiecertificaat;

d. Het verzorgen en begeleiden van bezichtigingen;

e. Advies geven over het opstellen van de (koop- of huur)overeenkomst;

f. Het begeleiden bij de afwikkelen van de (ver)koop en (ver)huur.

 

6. Welke informatie staat op de website vastgoedplaats.nl

6.1 Vastgoedplaats is zelf geen aanbieder van onroerend goed. Vastgoedplaats stelt de website beschikbaar voor advertenties van te koop of te huur staand onroerend goed. Aanbieders en geïnteresseerden kunnen via deze website met elkaar in contact komen, eventueel door middel van een opdracht tot bemiddeling. De informatie in de advertenties komt af van de aanbieder van het onroerend goed.

6.2 Vastgoedplaats controleert de informatie niet op juistheid of volledigheid en hoeft dit ook niet te doen. De opdrachtgever / aanbieder van een onroerende zaak garandeert dat de aangeleverde informatie juist en volledig is.

6.3 Vastgoedplaats is gevrijwaard door opdrachtgever voor alle aanspraken voor informatie op de website. Zodra Vastgoedplaats op de hoogte is dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig is, behoudt Vastgoedplaats zich het recht voor de opdracht te beëindigen en de informatie en/of advertentie van de website te verwijderen.

6.4 De opdrachtgever garandeert dat met de aangeleverde informatie geen rechten of plichten van derden worden geschonden. Vastgoedplaats wordt door de opdrachtgever gevrijwaard van aanspraken van derden gebaseerd op inbreuken van eigendomsrechten van derden.

7. Wat gebeurt er als een tot stand gekomen koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt?

7.1 Het kan zijn dat de opdracht tot bemiddeling is vervuld, de koop- of huurovereenkomst is getekend en opschortende en ontbindende voorwaarden (inclusief de wettelijke bedenktijd) zijn uitgewerkt. Maar als een van de partijen niet meewerkt aan de uitvoering, resulteert de koop- of huurovereenkomst toch niet in een daadwerkelijke overdracht of (in geval van huur) bewoning van de verhuurde woning. In zo'n geval heeft Vastgoedplaats recht op de afgesproken vergoeding, tenzij u aannemelijk maakt dat de Vastgoedplaats tekort is geschoten en dat door dat tekortschieten de koop- of huurovereenkomst niet tot uitvoering komt.

8. Wat gebeurt er als de onroerende zaak aan een van de eigenaren, de partner of een derde wordt toebedeeld?

8.1 In sommige gevallen wordt een woning (of ander object) toebedeeld aan een van de eigenaren, de echtgenoot of partner terwijl de bemiddelingsopdracht tot verkoop nog loopt. De opdracht eindigt daardoor. Als is afgesproken dat het loon van Vastgoedplaats afhankelijk is van de verkoop van de woning, wordt het loon berekend op basis van de waarde van de toebedeling. Als bijvoorbeeld bij een echtscheiding (beide partners bezitten 50% van het huis) een van de partners zijn of haar deel aan de ander toebedeelt, wordt de vergoeding berekend over 50% van de waarde van het huis. Dit principe geldt ook als de eigenaar een deel van het huis aan een derde schenkt. Vastgoedplaats en u kunnen andere afspraken maken over hoe het loon berekend wordt bij toedeling.

9. Kan het zijn dat u na beëindiging van de opdracht aan Vastgoedplaats toch nog loon moet betalen?

9.1 Als na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand komt, geldt het volgende. U moet aan Vastgoedplaats loon betalen als wordt aangetoond dat die overeenkomst het gevolg is van zijn dienstverlening of dat een overeenkomst is uitgebleven omdat u niet alle relevantie informatie hebt verstrekt. Vastgoedplaats heeft dan recht op de overeengekomen vergoeding of een redelijk deel daarvan, tenzij u andere afspraken hebt gemaakt.

9.2 Indien binnen drie maanden na beëindiging van de bemiddelingsopdracht er toch een koop- of huurovereenkomst tot stand wordt gebracht, worden de werkzaamheden van Vastgoedplaats geacht daarop van invloed te zijn. Dan bent u toch een vergoeding verschuldigd, tenzij u aan kunt tonen dat de werkzaamheden van Vastgoedplaats niet van invloed zijn (geweest) op de totstandkoming van de koop- of huurovereenkomst.

10. Hoe worden afwijkende afspraken vastgelegd?

10.1 Afwijkende afspraken tussen opdrachtgever en Vastgoedplaats worden schriftelijk vastgelegd.